รหัสสินค้า :70HFR60
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

70HFR60 Vishay Semiconductor

Contact us