รหัสสินค้า :70HFL60S02
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

70HFL60S02 Vishay Semiconductor

Contact us