รหัสสินค้า :60CTQ150
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

60CTQ150 Vishay Semiconductor

Contact us