How to pay

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อบัญชี
:
อินเว้นท์พาร์ท
เลขที่บัญชี 
:
527-2-11203-9
สาขา
:
บางบัวทอง
ประเภท 
:
ออมทรัพย์

หลังจากโอนเงิน สามารถแจ้งการโอนเงิน โดยการส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่

         Fax : 0-2571-5142

        E-mail : sales@inventpart.com

 

Contact us